Hotel BystričkaObjekt: Hotel, reštaurácia

Charakter: stavebné úpravy, nadstavba, prístavba, návrh interiéru

Lokalita: Martin

Stupeň: realizačný projek, projekt interiéru

Rok: 2010 – 2015